STANOVY
I. Základní ustanovení
1. Organizace se celým jménem nazývá: v českém jazyce ,,ČESKÁ NÁRODNÍ ASOCIACE KEMPINGU A KARAVANINGU z.s.,,. V anglickém jazyce CZECH NATIONAL ASSOCIATION OF CAMPING AND CARAVANNING (dále jen „CNACC“)
2. Sídlem CNACC je Brno s adresou 602 00 Brno, Příkop 843/4. Tato adresa je oficiálním a pravidelným místem pro přijímání všeobecné korespondence a písemností.
II. Základní úkoly a poslání
1. CNACC je zapsaný spolek s vlastní právní subjektivitou, sdružuje členy, kteří přijali společný název, symboliku a zavázali se dodržovat stanovy CNACC.
2. Za účelem dosažení základního smyslu své činnosti, tj. provozování sportovní, turistické a osvětové zájmové a vzdělávací činnosti, plní CNACC zejména tyto úkoly:
a) vytváří v rámci svých možností co nejlepší podmínky pro různé druhy sportu, turistiky, kempování a cestování svých členů i veřejnosti,
b) pomáhá realizovat a chrání práva a odůvodněné potřeby svých členů,
c) provozuje v souladu se živnostenským a obchodním zákonem podnikatelskou činnost (obchodní, školící činnost a služby cestovního ruchu), případně další hospodářskou činnost za účelem zajištění základního poslání,
d) organizuje tematická setkávání svých členů,
e) v rámci svých struktur přenáší informace z organizačních složek státní správy směrem ke svým členům a veřejnosti,
f) sleduje legislativní změny a činí v rámci jejich schvalování připomínky s ohledem na zájem celé členské základny i veřejnosti,
g) pečuje o vzájemnou úctu a respekt a rovnoprávnost mezi členy,
h) prostřednictvím svých orgánů zajišťuje styk organizacemi podobného charakteru a to v ČR i v zahraničí,
i) pořádá sportovní, kulturní i společenské akce pro své členy i veřejnost,
j) získává finanční a jiné prostředky z různých zdrojů a dbá o jejich hospodárné využití ke stanovenému účelu.
 
III. Členství, práva a povinnosti členů
1. Členství v CNACC je dobrovolné.
2. Členem se může stát fyzická i právnická osoba.
3. Právnická osoba se stává členem po přijetí výborem CNACC.
4. Členem se může stát každý občan Evropské unie po dosažení 15 let věku na základě úplně a pravdivě vyplněné přihlášky, jejímž podpisem se zavázal dodržovat tyto „STANOVY“.
5. Děti do 15 let se mohou stát členy pouze s písemným souhlasem svých rodičů nebo zákonného zástupce, přičemž mohou provádět činnost v CNACC jen pod dohledem zákonného zástupce nebo jiné určené osoby.
6. Každý člen CNACC je povinen poskytnout osobní údaje výboru CNACC v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, telefonické, e-mailové a poštovní spojení pro účely CNACC (zejména registraci a evidenci členů, organizaci akcí a podobně).
7. Základní práva (řádných) členů CNACC jsou:
a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností organizačního života v rámci CNACC a to za dodržení podmínek definovaných těmito stanovami,
b) podílet se na všech výhodách, které z členství v CNACC vyplývají,
c) účastnit se všech akcí, školení a seminářů,
d) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů CNACC, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď související s jejich činností v rámci CNACC,
e) volit a být volen od 18 let do všech orgánů v rámci CNACC.
8. Základní povinnosti (řádného) člena:
a) svědomitě plnit úkoly vyplývající ze „Stanov“, vnitřních nebo přijatých řádů a z přijatých usnesení (rozhodnutí) orgánů CNACC,
b) svým jednáním a chováním přispívat k upevňování zásad etiky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy.
9. Členství v CNACC zaniká:
a) vystoupením člena na jeho vlastní žádost
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností,
c) vyloučením pro zvlášť závažné provinění, neslučitelným se členstvím,
d) úmrtím člena,
e) zánikem právnické osoby, člena CNACC,
f) zánikem CNACC.
 
IV. Členské příspěvky a poplatky
1. Členské příspěvky nejsou podmínkou členství v CNACC.
2. Vybírání jiných poplatků zajišťuje orgán CNACC a zároveň vede jejich evidenci.
3. Výbor CNACC je oprávněn určit svým členům poplatky spojené s výlučným užíváním části majetku CNACC, jako např. pozemků, jakož i dalšího majetku nebo materiálu v majetku CNACC. Stanovený poplatek vyjadřuje účast člena na nákladech spojených s údržbou a provozem užívaného majetku a motivuje člena k hospodárnému zacházení s takovým majetkem.
4. Nezaplacení poplatku v předepsané výši a ve stanoveném termínu zbavuje člena výhod a oprávnění, které byly spojeny s řádným zaplacením takového poplatku.
 
V. Orgány CNACC
1. Orgány CNACC jsou:
a) členská schůze,
b) výbor CNACC,
c) kontrolní komise.
2. Nejvyšším orgánem CNACC je členská schůze, která se schází nejméně 1 x za rok. Pokud o její svolání požádá předseda, výbor CNACC nebo alespoň 1/3 všech členů starších 18 let, pak musí být svolána výborem CNACC nejpozději do 30 dní od podání takového podnětu.
3. Do výlučné pravomoci členské schůze náleží všechna rozhodnutí o nejdůležitějších otázkách života CNACC, zejména:
a) rozhodnout o změně názvu a symbolů CNACC,
b) stanovit hlavní směry a koncepce rozvoje činnosti,
c) schvalovat, rušit nebo měnit stanovy CNACC,
d) volit, odvolávat členy výboru klubu a členy kontrolní komise,
e) schvalovat a projednávat výroční zprávu, stav rozpočtu, hospodaření s majetkem, revizní zprávu kontrolní komise,
f) rozhodovat o vyloučení člena nebo jeho odvolání,
g) rozhodovat o zrušení, zániku klubu, včetně stanovení zásad a způsobu vypořádávání majetku.
4. Výbor CNACC (dále jen „výbor“) je statutárním orgánem CNACC.
5. Výbor koordinuje a zajišťuje činnost mezi zasedáním členské schůze CNACC a při své práci se řídí „Stanovami“, přičemž postupuje podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu a v jejich mezích, může činit příslušná ekonomická rozhodnutí. V čele výboru stojí předseda. Výbor plní zejména tyto úkoly:
a) připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti a rozpočtu pro členskou schůzi CNACC,
b) zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu a přijímá rozhodnutí ke splnění usnesení členské schůze CNACC,
c) vede členy k co nejúčinnějšímu využívání přidělených a svěřených finančních a materiálních prostředků, dbá o dosažení nejvyšších příjmů z vlastní činnosti,
d) zajišťuje zpracování přehledů nezbytných statistických zjišťování, zvláště pak sociálně – ekonomických informací,
e) zajišťuje řádné vedení evidence členské základny,
f) zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními organizacemi, podniky a jednotlivci,
g) zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů CNACC,
h) schvaluje odměny, vytváří podmínky pro podnikatelskou činnost a za tím účelem je oprávněn zřizovat obchodní společnosti a sdružení podle platných zákonů, pověřovat odpovědné zástupce své podnikatelské činnosti, jmenovat statutární zástupce obchodních společností, jejichž činnost je zakotvena ve společenských smlouvách nebo organizačním řádu. Z finančních zisků zajišťuje svou činnost a ostatní činnosti spojené se základním posláním CNACC podle „Stanov“.
6. Kontrolní komise:
a) kontrolní komise (dále jen „KK“) je voleným orgánem členské schůze CNACC pro provádění kontroly všech ekonomických a právních operací, uskutečňovaných v rámci všech orgánů CNACC a ustanoveného aparátu,
b) oprávnění kontroly se vztahuje na všechny funkcionáře, pracovníky, ale i řádné členy, a to pro všechny případy vyplývající z jejich oprávnění přijímat rozhodnutí nebo přijímat finanční nebo jiná plnění,
c) každý je povinen na požádání KK poskytnout bez prodlení pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy, a přiměřenou součinnost,
d) kontrola je prováděna většinou periodicky, lze ji však provádět namátkově,
e) s výsledky svých kontrol seznamuje KK především výbor CNACC. Celkové zprávy připravuje pro členskou schůzi CNACC KK. KK je oprávněna navrhovat opatření v případě pochybení a kontrolovat jejich plnění. Pokud z kontrolních zjištění vyplyne podezření ze spáchání trestného činu, je povinností KK v průběhu kontroly na to upozornit příslušné orgány dle Trestního řádu, pokud tak z jejího podnětu bez zbytečných průtahů neučiní výbor CNACC,
f) KK nemůže být složena z členů výboru CNACC.
 
VI. Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení
1. Volba všech orgánů v rámci CNACC se provádí veřejným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.
2. Volební období je zpravidla pětileté, pokud volící orgán nerozhodne jinak.
3. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů z přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
4. Počet členů orgánu určuje před konáním volby volící orgán, vždy však musí být dodržen lichý počet členů zvolených do orgánu.
5. Uprázdní-li se během roku místo některého člena výboru, nastupuje na jeho místo náhradník kooptovaný z nejaktivnějších členů CNACC na návrh výboru CNACC. Do výboru je zvolen nejbližší členskou schůzí CNACC.
6. Členové orgánu, kteří ztratili důvěru svých členů nebo se dopustili činů, které jsou neslučitelné s jejich funkcí, a to zejména závažným porušením „Stanov“, nedbalým výkonem funkce svěřené, či jednáním proti zájmům CNACC, machinacemi, nebo jinými úmyslným jednáním, které poškozuje majetek a majetkové zájmy CNACC nebo její dobré jméno a sami neuznali za vhodné odstoupit ze své funkce, mohou být odvoláni orgánem, jehož jsou členy. Vůči členu výboru tak může učinit členská schůze. Právo odvolat člena jakéhokoliv orgánu má vždy členská schůze CNACC.
7. Zvolené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své činnosti orgánům, které je zvolily.
8. Všechna usnesení členské schůze se přijímají nadpoloviční většinou z přítomných členů, pokud není speciálně ve „Stanovách“ určeno jinak. V případě usnesení o zániku a vypořádání majetku je nutný souhlas 3/5 většiny z přítomných členů.
9. Rozhodnutí výboru a KK se přijímají nadpoloviční většinou všech jejich členů
10. Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu, nebo alespoň záznamu z jednání s uvedením přítomných osob, programu a závěru z jednání.
11. V případě nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy příslušného orgánu musí příslušný orgán rozhodnout alespoň o pověření jednoho ze svých členů prozatímním výkonem funkce předsedajícího.
 
VII. Právní postavení a majetek CNACC
1. CNACC je nezávislou samostatnou organizací s vlastní právní subjektivitou, je právnickou osobou. CNACC může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.
2. Za CNACC jeho jménem jedná výbor CNACC, a to prostřednictvím společného jednání nejméně dvou členů výboru CNACC, přičemž jeden z dvojice musí být pověřený předseda.
3. Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsána písemná forma, pak se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje nejméně dvou podpisů členů výboru CNACC, kteří mají podpisové právo, přičemž jedním z dvojice musí být pověřený předseda.
4. Majetek CNACC tvoří hmotný i nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva, včetně finančních fondů.
5. Zdroje majetku CNACC jsou:
a) poplatky členů za využití majetku CNACC,
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, včetně zahraničně obchodní činnosti,
c) příspěvky a dotace jiných organizací,
orgánů a jednotlivců,
d) dary,
e) jiné příjmy.
6. Hospodaření CNACC:
a) k zabezpečení veškerých finančních a pokladních operací (dále peněžního styku) je výbor povinen zřídit jedno pokladní místo CNACC. Podle potřeby využívá pak služeb peněžních ústavů, u kterých vede své běžné účty,
b) pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro výbor CNACC závazné obecně – právní předpisy.
7. Člen CNACC odpovídá za škodu, kterou způsobil svým zaviněným jednáním ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.
8. CNACC neodpovídá svým členům ani jiným občanům za škodu způsobenou jim na zdraví při výkonu jejich sportovní, brigádní, turistické a další činnosti organizované CNACC. Člen CNACC bere na vědomí, že úraz, který by se mu v rámci této činnosti stal, není pracovním úrazem a že z něho vzniklé nároky budou uspokojeny pouze z pojistné smlouvy člena, který je sám pojištěn.
9. Stejným způsobem jsou uspokojovány i nároky z úrazů jiných občanů, kteří nejsou členy CNACC a účastní se jeho činnosti a aktivit.
10. Výbor CNACC je oprávněn vydávat další řády a předpisy k zajištění činnosti.
 
VIII. Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Jakékoliv změny a doplňky „Stanov“ spadají do výlučné kompetence členské schůze CNACC.
2. Stanovy nabývají platnosti souhlasným vyjádřením přípravného výboru, které bylo vykonáno v Brně dne: 10.03.2023 jednohlasným souhlasem.
 
Stanislav Strnadík
předseda výboru